Akmens materiālu konservācijas un restaurācijas centrs

Akmens materiālu konservācijas un restaurācijas centrs

   Akmens materiālu korozijas izpēte Silikātu materiālu institūtā (SMI) sākta jau 1984.gadā. Pirmie objekti, kuros tika veikta akmens materiālu korozijas procesu izpēte – Rīgas Doma baznīca, Brāļu kapi, Brīvības piemineklis.

   Apkopojot zinātniskajos pētījumos uzkrāto akmens materiālu, to korozijas procesu un praktiskās restaurācijas pieredzi, 1995.gadā SMI tika nodibināts Akmens materiālu konservācijas un restaurācijas centrs (AMKRC). Centra speciālistu darbības pamatā ir fizikālo un ķīmisko īpašību izpēte. Paralēli neorganisko saistvielu pētījumiem, Akmens materiālu konservācijas un restaurācijas centra Silikātu materiālu analītiskās ķīmijas laboratorijā tiek veikts arī būvmateriālu un to izejvielu – dabīgo iežu – akmens materiālu, mālu, minerālo izejmateriālu (piemēram, smiltis, grants, dolomīts u.c.) ķīmiskā sastāva noteikšana un īpašību izvērtējums, nosakot to piemērotību būvmateriālu ražošanā, kā arī diagnosticējot un prognozējot to korozijas cēloņus un gaitu pēc ekspluatācijas.

 

Akmens materiālu konservācijas un restaurācijas centra galvenie darbības virzieni:

 • Latvijas pieminekļu akmens materiālu korozijas pētījumi. Akmens un korozijas produktu sastāva, struktūras, fizikālo, ķīmisko un mehānisko īpašību izpēte pielietojot, rentgenfāzu, diferenciāltermisko, fizikālās un ķīmiskās analīzes metodes.
 • Akmens materiālu korozijas analīze: korodējušu materiālu sastāva, struktūras, fizikālo, ķīmisko un mehānisko īpašību izpēte.
 • Kultūrvēsturisko pieminekļu dokumentācija - fotofiksācija, kartografēšana, apsekošana.
 • Dabīgo un mākslīgo akmens materiālu ķīmisko, fizikālo un mehānisko īpašību izpēte.
 • Akmens materiālu korozijas procesu un produktu izpēte: korodējušo materiālu sastāva, struktūras, fizikālo, ķīmisko un mehānisko īpašību analīze.
 • Restaurācijas/konservācijas metožu un metodikas izstrāde, rekomendācijas.
 • Akmens pielabojumu un restaurācijas javu sastāvu izstrāde.
 • Restaurācijas/konservācijas darbu uzraudzība objektā.
 • Datu bāzes izveide.
 • Jauno speciālistu (bakalauru, maģistru un doktoru) teorētiskā un praktiskā sagatavošana.
 • Dalība starptautiskos projektos, kongresos un semināros.

 

Galvenie Latvijas pieminekļu korozijas veidi:

 •    Atmosfēras skābo oksīdu un skābo lietu ietekme uz bāziskajiem materiāliem.
 •    Sāļu veidošanās un to graujošā ķīmiskā ietekme mitruma migrācijas rezultātā.
 •    Materiālu fizikālā korozijas sala un sāļu ietekmē.
 •    Bioloģiskā korozija.

Centra vadītājas p.i.: Pētniece, Mg. sc. ing. Margarita Karpe, tālr.: 28887157, e-pasts: Margarita.Karpe@rtu.lv  Kabinets - 343.

Latviešu
Kategorija: