Mācību darbs

SMI studiju programmas «Silikātu un augsttemperatūras materiālu ķīmija un tehnoloģija» ietvaros piedāvā studiju iespējas  bakalaura (3 gadi) un maģistra (2 gadi) līmenī .  Pēc maģistra grāda iegūšanas ir iespējams zinātniskā darba turpinājums doktorantūrā šajā pašā virzienā.  Aizstāvot promocijas darbu, iegūst inženierzinātņu doktora grādu. Silikātu un augsttemperatūras materiālu studiju ietvaros iespējams specializēties vairākos virzienos:
  • Smalkkeramikas un būvkeramikas ķīmija un tehnoloģija 
  • Stikls un stikla kristāliskie materiāli
  • Dabīgo un mākslīgo akmens materiālu restaurācija    
  • Neorganiskas saistvielas  
  • Nanodaļinu un nanomateriālu ķīmija un tehnoloģija
SMI realizē apmācību Materiālzinātnes un ķīmijas tehnologiju studiju programmas studentiem. Saskaņā ar ķīmijas tehnoloģijas studiju programmu, apmācība speciālajos priekšmetos sākas pēc bakalaura studiju pabeigšanas. Pamatpriekšmeti specialitātes apgūšanai ir apskatāmi nodaļā lekcijas. Studijām izmantojami mācību spēku sagatavotie mācību līdzekļi datorsalikumā un mācību grāmatas latviešu, krievu, angļu un vācu valodā. Ņemot vērā pasniedzēju un zinātnisko darbinieku starptautiskos sakarus un sadarbību, maģistratūras un doktorantūras studentiem ir iespējams stažēties ārzemēs.

Apgūtās disciplīnas ļaus kļūt par labi sagatavotiem speciālistiem nozarēs, kuras ir saistītas ar silikātu rūpniecību.  Lielākās ražotnes (A/S «Valmieras stikla šķiedra», SIA CEMEX, SIA Anda Optec, SIA «Z-Light», Sia Sakret, Sia Groglass, A/S Latvijas keramika, A/S Lode, A/S Sauriešu būvmateriāli u.c.) nodrošina mūsu studentiem pēc studiju pabeigšanas darbu. Gan zinātnisku, gan tehnoloģisku problēmu silikātu materiālu nozarē vēl ir ļoti daudz un to atrisināšanai vajadzīga jauniešu līdzdarbība. 

Pēdējos gados Latvijā pieaug interese par nanotehnoloģijām un nanomateriāliem. Tiem studentiem, kuri specializēsies Nanodaļiņu un nanomateriālu ķīmijā un tehnoloģijā, darba iespējas paveras RTU Silikātu materiālu un RTU Neorganiskās ķīmijas institūtos, LU Cietvielu fizikas institūtā, A/S «Neomat», SIA «Plazma,keramika, tehnoloģija»

SMI saņemti sadarbības priekšlikumi no vairākām Latvijas kompānijām, kuras plāno ražot ar nanodaļiņām modificētus materiālus kosmētikai, vides attīrīšanai, pārtikas rūpniecībai, būvmaterialu īpašību uzlabošanai. Nanomateriālu un nanotehnoloģiju ieviešana Latvijas mazajos un vidējos uzņēmumos nodrošinās konkurētspējas pieaugumu un iespēju rast jaunus tirgus ārzemēs.

Latviešu