Publikācijas 2011. gadā

Publikācijas zinātniskos žurnālos 2011. gadā 

1.   Baroninsh, J., Lagzdina, S., Krage, L., Shahmenko, G. Influence of the Dosage of Super Plasticizer on Properties of High Performance Concrete. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2011, vol. 25, pp. 1-6. Available from: doi:10.1088/1757-899X/25/1/012005

2.   Grave, J., Krage, L., Lusis, R., Vitina, I. Desalination of brick masonry and stone carvings in Capitullum hall of Riga Dome Cathedral. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2011, vol. 25, pp. 1-7. Available from: doi:10.1088/1757-899X/25/1/012004

3.   Igaune-Blumberga, S., Vitina, I., Lindina, L., Timma, I., Barbane, I. Stone Material Investigations of the Riga Stock Exchange Building. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2011, vol. 25, pp. 1-4. Available from: doi:10.1088/1757-899X/25/1/012002

4.   Juhnevica, I., Kucinska, J., Sardiko, A., Mezinskis, G. Feasibility of metallurgical waste encapsulation in a clay formed matrix. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2011, vol. 25, pp. 1-6. Available from: doi:10.1088/1757-899X/25/1/012007

5.   Lindina, L., Krage, L., Bidermanis, L., Gaidukova, G., Vitina, I., Kreilis, J. Formation of Calcium Containing Minerals in the Low Temperature Dolomite Ceramics. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2011, vol. 25, pp. 1-9. Available form: doi: doi:10.1088/1757-899X/25/1/012006

6.   Lodins, E., Rozenstrauha, I., Krage, L., Lindina, L., Drille, M., Filipenkovs, V., Chatzitheodoridis, E. Characterization of Glass-Ceramics Microstructure, Chemical Composition and Mechanical Properties. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2011, vol. 25, pp. 1-11. Available from: doi:10.1088/1757-899X/25/1/012015

7.   Mahnicka L., Svinka R., Svinka V. Influence of Kaolin and Firing Temperature on the Mullite Formation in Porous Mullite-Corundum Materials. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2011, vol. 25, pp. 1-10. Available from: doi:10.1088/1757-899X/25/1/012008

8.   Rapoports, A., Borovikova, D., Kokina, A., Patmalnieks, A., Polyak, N., Pavlovska, I., Mežznskis, G., Dehtjars, J. Immobilisation of Yeast Cells on the Surface of Hydroxyapatite Ceramics.Process Biochemistry. 2011, vol. 46, pp. 665-670. ISSN 1359-5113.

9.   Rozenstrauha, I., Sosins, G., Petersone, L., Krage, L., Drille, M., Filipenkovs, V. Production of Glass-Ceramics from Sewage Sludge and Waste Glass. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2011, vol. 25, pp. 1-9. Available from: doi:10.1088/1757-899X/25/1/012016

10.  Rundans, M., Sperberga, I., Lindina, L., Steins, I. Effect of sintering process and additives on the properties of cordierite based ceramics. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2011, vol. 25, pp. 1-8. Available from: doi:10.1088/1757-899X/25/1/012009

11.  Sedmale, G., Hmeļovs, A. Характеристика муллито – ZrO2керамики, полученной из гидротермальным способом синтезированных порошков. Стекло и керамика. 2011, том 1, с. 8-16. ISSN 0131-9582.

12.  Sedmale, G., Hmeļovs, A., Šperberga, I. Влияние дисперсности керамических порошков на свойства муллито – ZrO2 керамики. Новые огнеупоры. 2011, том 2, с. 2-12. ISSN 1683-4518.

13.  Sedmale, G., Khmelev, A., Shperberga, I. Effect of ceramic powder fineness on mullite-zirconium ceramic properties. Refractories and Industrial Ceramics. 2011, vol. 52, no. 1, pp. 35-40. ISSN 1083-4877.

14.  Sedmale, G., Sperberga, I., Hmelov, A., Steins, I. Characterisation of mullite – ZrO2 ceramics prepared by various methods. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2011, vol. 18, pp. 1-4. Available from: doi:10.1088/1757-899X/18/22/222014

15.  Setina, J., Akishins, V., Petersone, L., Veseris, V., Juhnevica, I. Influence of Various Factors on the Breakage Rate of Glass Fibre. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2011, vol. 25, pp. 1-8. Available form: doi: 10.1088/1757-899X/25/1/012014

16.  Sperberga, I., Sedmale, G., Stinkulis, G., Ulme, D., Zeila, K. Comparative study of illite clay and illite-based geopolymer products. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2011, vol. 18, pp. 1-4. Available from: doi:10.1088/1757-899X/18/22/222027

17.  Sutka, A., Gross, K., Mezinskis, G., Bebris, G., Knite, M. The Effect of Heating Conditions on the Properties of Nano- and Microstructured Ni–Zn Ferrite. Physica Scripta. 2011, vol 83, pp. 1-6. eISSN 1402-4896. ISSN 0031-8949. Available form: doi:10.1088/0031-8949/83/02/025601

18.  Sutka, A., Lagzdina, S., Meznskis, G., Pludons, A., Vitina, I., Timma, L. A Comparative Study of Ni0.7Zn0.3Fe2O4Obtained by Sol-Gel Auto-Combustion and Flash Combustion Methods. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2011, vol. 25, pp. 1-8. Available from: doi: doi:10.1088/1757-899X/25/1/012019

19.  Sutka, A., Mezinskis, G., Lagzdiņa, S., Bebris, G. Effect of Cooling Conditions on Nano-Sized NiFe2O4 Electrical Properties. Advanced Materials Research. 2011, vol. 222, pp. 263-266. ISSN1022-6680.

20,  Svinka, R., Svinka, V., Zake, I. Silica Containing Highly Porous Alumina Ceramic. IOP Conference Series: Material Science and Engineering. 2011, vol.18, pp. 1-4. Available from: doi:10.1088/1757-899X/18/18/182008

21.  Zake, I., Svinka, R., Svinka V., Palcevskis, E. Alumina Lightweight Ceramics Modified with Plasma Synthesized Nanopowders. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2011, vol. 25, pp.1-10. Available from: doi:10.1088/1757-899X/25/1/012021 

 

Raksti pilna teksta konferenču rakstu krājumā   2011. gadā

22.  Krage, L., Rozenstrauha, I., Stankevica, L., Svare,  J. Studies of Gypsum castings at the Medieval Castle in Cesis (Latvia). In: Proceedings of the 9th Baltic states restorer’s meeting, Vilnius 2011, pp 274-276. ISBN 978-609-426-023-0.

23.  Medvids, A., Onufrijevs, P., Mezinskis, G., Cimmermane, A., Fedorenko, L. Formation of ZnO Nanoparticles by Laser Radiation. In: Proceedings of 2011 International Workshop on Advanced Nanovision Science, January 17-18, 2011, Shizouka, Japan, pp. 71-74.

Publikācijas RTU zinātnisko rakstu krājumā  2011. gadā

24.  Barbane, I., Sedmale, G., Dzene, L. Dolomīta-mālu maisījumu izpēte romāncementa izstrādei.Materiālzinātne un lietišķā ķīmija. 24. sēj., 2011, 35.-38. lpp. ISSN 1407-7353.

25.  Rundāns, M., Šperberga, I., Sedmale, G., Stinkulis, G. Latvijas dolomītu un mālu ietekme uz kordierīta keramikas veidošanos un īpašībām. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija. 24. sēj., 2011, 39.-45. lpp. ISSN 1407-7353.

26.  Sedmale, G., Sedmalis, U., Sperberga, I., Korovkins, A. Minerālo izejvielu pielietošanas pamatojums jaunu keramikas produktu un tehnoloģiju izstrādei. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija. 24. sēj., 2011, 26.-30. lpp. ISSN 1407-7353.

27.  Sosins, G., Rozenštrauha, I., Krāģe, L., Sedmale, G., Pētersone, L. Latvijas mālu izpēte un izmantošana notekūdeņu dūņu reciklēšanai. Matriālzinātne un lietišķā ķīmija, 24.sēj., 2011, 46.- 49.lpp. ISSN 1407-7353.

28.  Šperberga, I., Sedmale, G., Cimmers, A. Izejmateriālu ķīmiskā un termiskā apstrāde un to nozīme produktu izstrādē (Apskats). Materiālzinātne un lietišķā ķīmija. 24. sēj., 2011, 30.-34. lpp. ISSN 1407-7353.

 

Patenti  2011. gadā

29.  Šutka, A., Mežinskis,  G. Špineļa tipa ferītu gāzes sensoru jūtības paaugstināšanas paņēmiens. LV 14372 A , Latvija, pieteik. nr.  P-11-58, 28.04.2011. Publicēts 20.06.2011. Int. Cl: G01N27/1, C04B35/26, C04B35/622, C01G49/00.

30.  Bīdermanis, L., Liepiņš, J.,  Mežinskis, G., Cimmers, A., Pavlovska I. Masa emalju tipa pārklājumam uz tērauda. LV 14401 B, Latvija, pieteik. nr. P-11-87, 17.06.2011. Publicēts 20.12.2011. Int. Cl: C03C8/00, C23D5/00.  

31.  Sedmale, G., Šperberga, I., Hmeļovs, A. Termiski un mehāniski izturīga keramika. LV 14238 B, Latvija,  Pat. piet. 02.09.2010. Publicēts 20.03.2011. Int. Cl: C04B33/26, C04B35/185, C04B35/106, C04B35/119, C04B38/00.

 

Latviešu